Velyka Dobron, Ukraine

Home / Velyka Dobron, Ukraine
Velyka Dobron, Ukraine

Years: 2018

Nominal Power DC: 3.3 MW

Location: Velyka Dobron, Ukraine

Customer: SANTA BREMOR/EVD LLC